Triangel Schoolgids

Bekijk hier de officiële schoolgids van schooljaar 2021 – 2022. U vindt hier de jaarkalender en informatie over de school.

Triangel App

Wij maken gebruik van de Triangel App. Via onze app blijft u op de hoogte van alle informatie over school en uit de klas. Via dit stappenplan kunt u de app installeren. Voor meer informatie over het stappenplan klikt u links.

Schooltijden

Wanneer is de school open?

Schooltijden

maandag 08.30-14.30
dinsdag 08.30-14.30
woensdag 08.30-12.30
donderdag 08.30-14.30
vrijdag 08.30-14.30

De leerlingen op de Triangel hebben een continue rooster.
Tijdens de pauze hebben wij een actieve overblijf.

Agenda

13 juni

Kamp groep 8

Gehele dag
30 juni
Meer laden

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Hier vindt u het schoolplan 2019-2023.

Uitstroom naar het voorgezet onderwijs

Voor een soepele en warme overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs gebruiken wij de  BOVO (van BasisOnderwijs naar het Voorgezet Onderwijs) procedure. De Triangel is aangesloten bij de BOVO-procedure vanuit de regio Haaglanden. De BOVO-procedure is een verzameling afspraken die betrekking hebben op de overstap van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar BOVO Haaglanden. 

Bij het proces van BOVO zijn betrokken: de leerkrachten van groep 7 en 8, onze intern begeleiding bovenbouw (ondersteuning) en een directielid (eindverantwoordelijk).  

Op de Triangel werken wij met het CITO-leervolgsysteem (LVS). Behalve deze toetsen wij ook andere (methodegebonden) toetsen af. Daarbij nemen wij een Drempelonderzoek en een IQ-test bij de leerlingen af. Alle resultaten worden besproken tijdens het adviesgesprek. 

Voorlopig advies eind groep 7 

Eind groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Een voorlopig advies wordt bepaald aan de hand van de CITO-scores, de werkhouding en inzet van uw kind. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons advies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij van uw kind hebben. De leerkrachten, de IB’er bovenbouw en een directielid bekijken en bespreken alle gegevens en samen komen zij tot dit weloverwogen voorlopig advies. Na het ontvangen van het voorlopig advies kunt u zich in de maanden daarna gaan oriënteren bij verschillende VO-scholen. Het voorlopig advies wordt in een gesloten envelop samen met het laatste rapport meegegeven. Ouders hebben daarna de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen over het voorlopig advies.  

Oriëntatie voortgezet onderwijs begin groep 8 

In het eerste half jaar van groep 8 ondersteunt de school de ouders en leerlingen op meerdere vlakken om zich te kunnen oriënteren op het voortgezet onderwijs:  

– Informatiebijeenkomst over het verloop van groep 8  

– Uitnodigen leerkrachten voortgezet onderwijs voor gastlessen  

– VMBO-bustour van Lucasonderwijs, bezoeken van 2 VMBO-scholen 

– Uitdelen en bespreken van de VO-gids en websites Scholenwijzer Den Haag en Scholen op de kaart 

– Bespreken en bekijken GoVMBO 

– Bezoeken van een scholenmarkt in de Mussen  

– Oud-leerlingen presenteren hun voortgezet onderwijs school  

– Naar behoefte bezoeken van een Praktijkonderwijsschool 

Tevens werkt de Triangel samen met Heldring Business School. Naast een warme overdracht voor leerlingen die eventueel naar Heldring zouden gaan, ondersteunen de scholen elkaar op het gebied van expertise en uitwisseling PO naar VO.  

Drempelonderzoek 

Aan het begin van groep 8 volgt er een Drempelonderzoek. Het Drempelonderzoek wordt binnen het basisonderwijs gebruikt als adviesinstrument. Het is een onafhankelijk en degelijk onderdeel van het schoolverlatersadvies dat (door de school) gegeven wordt aan de leerling. Het Drempelonderzoek is een goed differentiatie-instrument voor de overgang naar het gehele voortgezet onderwijs, inclusief praktijkonderwijs. De toets is voor alle schoolverlaters bruikbaar en richt zich alleen op het didactisch presteren van de leerling. Het Drempelonderzoek bestaat uit vijf onderdelen: technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. Deze toets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten op dat moment van de leerlingen en genereert een niveau-indicatie. De uitslag van het Drempelonderzoek ontvangt u in januari bij het adviesgesprek. 

Intelligentieonderzoek 

Als een leerling het advies LWOO of praktijkonderwijs krijgt, is een intelligentieonderzoek verplicht. Op basis van de CITO-resultaten wordt een aantal leerlingen geselecteerd voor een NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Leerlingen die in aanmerking komen voor een NIO hebben per vakgebied een leerrendement van 75% of lager op twee of meer toetsen, waarvan één rekenen of begrijpend lezen is. Ouders worden in groep 7 door de leerkrachten op de hoogte gesteld als er eventueel sprake is van een LWOO- of PrO-advies. Begin groep 8 komt dit nogmaals ter sprake.  

Eind basisschooladvies (BSA)

In januari volgt het eind basisschooladvies (BSA). De leerkrachten van groep 7 en 8, de IB’er bovenbouw en een directielid bekijken en bespreken alle gegevens en samen komen zij tot dit weloverwogen voorlopig advies. Het eindadvies wordt bepaald aan de hand van de CITO-scores, de werkhouding en inzet en het Drempelonderzoek. Ook hier kijken wij weer naar het totaalbeeld van uw kind. Dit alles verwerken wij op een adviesformulier en die krijgt u, net als de uitslagen van het Drempelonderzoek, na het adviesgesprek mee naar huis. Dit eindadvies is bindend voor toelating voor het voortgezet onderwijs. Dit wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Ook krijgt u dan, volgens het tijdspad van de BOVO-procedure, een aanmeldingsformulier mee.  

Bij het adviesgesprek in januari ontvangt u van ons een scholenlijst oftewel een voorkeurslijst, met alle VO-scholen. Deze lijst bevat VO-scholen die passen bij het schooladvies. Dit zijn alleen de scholen in de BOVO-regio Haaglanden. Deze lijst is bedoeld om u te helpen oriënteren op de VO-scholen waar uw kind naartoe zou kunnen. Op de voorkeurslijst kunt u minimaal 6 scholen aangeven. Wij zullen samen met u deze lijst bespreken/toelichten en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maken de ouders met hun kind een voorkeurslijst voor de regio Haaglanden. Als ouder/verzorger heeft het recht om uw kind op meer dan één school voor het voorgezet onderwijs aan te melden middels een voorkeurslijst die op de eerst gekozen school wordt ingeleverd. 

Van 11 t/m 24 februari 2023 is de inschrijfperiode. BOVO-Haaglanden werkt met een digitaal systeem: Onderwijs Transparant (OT). Hierin worden de adviezen, toetsresultaten, eindtoets en OKR opgesteld en ingevoerd. De leerkrachten van groep 8 voeren alle gegevens in overleg met IB in. De OKR’s worden geaccordeerd door de IB’er.  

Het eindadvies wordt vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij digitaal voor aan de school waar u uw kind heeft aangemeld. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het OKR of zij een leerling wel of niet aannemen. In de regio Haaglanden worden vervolgens de BOVO-procedure kinderen in- of uitgeloot. Sommige middelbare scholen hebben een maximaal aantal plekken. Als die aantal plekken minder is dan het aantal aanmeldingen, wordt hier geloot. De datum waarop dit gebeurt staat op de websites van middelbare scholen aangegeven. U kunt als ouders het OKR inzien (u heeft recht op inzage) vóór wij dit digitaal naar de school van het voorgezet onderwijs sturen. Ouders hebben het recht hun eigen visie aan het OKR toe te voegen. 

BOVO-gesprekken

Medio juni zijn BOVO-gesprekken. Dit zijn gesprekken waarbij het OKR van uw kind wordt toegelicht. De gesprekken zijn met een vertegenwoordiger van de basisschool (meestal de huidige groep 8 leerkracht of IB’er) met een vertegenwoordiger van de middelbare school (meestal een mentor of teamleider brugklas) waar uw kind is aangenomen. Ons streven is te zorgen voor een warme overdracht, zodat uw kind de overstap van PO naar VO als prettig zal gaan ervaren.

In april doen de kinderen uit groep 8 de CITO-Eindtoets. De CITO-Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat een leerling beheerst én een advies voor een schoolniveau.  

Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Echter hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Wij kunnen ook besluiten om het oude advies te handhaven. Wij zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. Het eindadvies dat al eerder gegeven is, wordt na de eindtoets nooit naar beneden bijgesteld. Indien het eindadvies naar boven wordt bijgesteld, neemt de IB’er bovenbouw hierover contact op met de VO-school.  

De VO-school moet uw kind dan op dit niveau toelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren, omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel geweigerd worden en zult u op zoek gaan naar een andere school.  

Tijdspad uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

Groep 7 

Juni: De kinderen en ouders krijgen een voorlopig advies en kunnen zich gaan oriënteren bij VO-scholen. 

 

Groep 8  

Oktober: De kinderen en ouders krijgen een voorlichting over het voortgezet onderwijs 

November: Afname Drempelonderzoek 

November: Afname Intelligentieonderzoek

November: Afname B8 toetsen 

Januari/februari: Oriëntatie voorgezet onderwijs: ouders en kinderen bezoeken open dagen met het voortgezet onderwijs op basis van het voorlopig advies/eindadvies. 

Eind januari: Adviesgesprekken groep 8 

11 t/m 24 februari: Aanmelding voortgezet onderwijs.  

Maart: Bericht plaatsing op voortgezet onderwijs school. 

April: CITO-Eindtoets. Zodra wij hiervan de uitslag hebben, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en wordt eventueel het advies heroverwogen 

Juni: BOVO-gesprekken  

In schooljaar 2021-2022 hadden wij 22 leerlingen in groep 8. Zij zijn uitgestroomd naar de volgende niveaus:  

Praktijkonderwijs: 2

VMBO basis: 1 

VMBO basis-kader: 1 

VMBO kader: 4 

VMBO kader-theoretisch: 4 

VMBO theoretisch: 2 

VMBO theoretisch-HAVO: 5

HAVO: 2

HAVO-VWO: –  

VWO: 2

Huiswerk protocol

Vanaf groep 5 wordt huiswerk aan de leerlingen meegegeven.

Huiswerk heeft wel degelijk effect/nut als het aan bepaalde voorwaardes voldoet. De bovenbouwleerkrachten hebben samen een plan gemaakt en er wordt elk jaar gekeken naar:

 1. De hoeveelheid opgegeven huiswerk. De jaargroepen geven hetzelfde huiswerk mee.
 2. Differentiatie huiswerk, huiswerk op niveau. Het moet niet te moeilijk zijn voor een leerling.
 3. Voor- en/of nabespreken en huiswerk nakijken. De leerkrachten plannen ruimte in het rooster om dit te realiseren.

Leerlingen kunnen altijd extra werken aan hun leerdoelen van Snappet.

Daarnaast stimuleren wij het gebruik van de websites www.taaloefenen.nl (taal, woordenschat en taal verkennen), www.spellingoefenen.nl (spelling) en www.redactiesommen.nl (rekenen verhaaltjessommen). Wij gebruiken voor taal, de methode Taal Actief, en voor spelling, de methode Spelling op Maat.

Maakwerk: 

 • 1 keer per week maakhuiswerk (automatiseren, rekenen, spelling of taal)

Leerwerk:

 • leren voor de woordenschat toets
 • leren voor de wereldoriëntatie toets Naut, Meander of Brandaan (www.nmb2.nl voor informatiefilmpjes)

Doel:

 • Leerlingen ontwikkelen eigenaarschap over eigen leerproces

Maakwerk: 

 • 1 keer per week maakwerk (rekenen, taal of spelling)

Leerwerk:

 • leren voor de woordenschat toets
 • leren voor de wereldoriëntatie toets Naut, Meander of Brandaan (www.nmb2.nl voor informatiefilmpjes)

Doel:

 • Leerlingen ontwikkelen zelfstandigheid en dragen zorg voor het huiswerk.

Maakwerk: 

 • woensdag: huiswerk voor taal (maakblad)
 • donderdag: huiswerk voor rekenen (via Snappet)

Leerwerk:

 • leren voor de woordenschat toets
 • leren voor de wereldoriëntatie toets Naut, Meander of Brandaan (www.nmb2.nl voor informatiefilmpjes)

Doel: 

 • Leerlingen leren plannen van het huiswerk.

Maakwerk: 

 • dinsdag: huiswerk voor spelling
 • woensdag: huiswerk voor rekenen
 • donderdag: huiswerk voor taal

Leerwerk:

 • leren voor de woordenschat toets
 • leren voor de wereldoriëntatie toets Naut, Meander of Brandaan (www.nmb2.nl voor informatiefilmpjes)

Doel: 

 • Leerlingen klaarstomen voor de hoeveelheid huiswerk op het voortgezet onderwijs.

Gedrags- en pestprotocol

De Triangel heeft een gedragsprotocol geschreven aan de hand van de methodiek De Vreedzame School en uit eerdere ervaringen in de school en uit de wijk. Daarbij hoort ook een pestprotocol. Wij hechten veel waarde aan onze grondwet.

 1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
 2. Elke jongen, elke meid zorgt voor de veiligheid.
 3. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
 4. Rust is fijn, om onszelf te kunnen zijn.

Schoolondersteuningsprofiel SOP 2021-2025

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP 2021-2025 (klik rechts op de knop SPPOH-SOP) of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

SPPOH-SOP 2021-2025

Scholen op de kaart

Via de website www.scholenopdekaart.nl kunt u informatie vinden over alle scholen in Nederland.

Een deel van deze informatie wordt voor alle scholen centraal geregeld, zoals de leerlingaantallen en resultaten. Daarnaast kunnen scholen zelf extra informatie toevoegen om ouders een beter beeld te geven van de school. U kunt tevens verschillende scholen op onderdelen met elkaar vergelijken om zo een goede keuze te kunnen maken.

Wij hebben voor de Triangel alle beschikbare onderdelen ingevuld, zodat u een zo compleet mogelijk beeld van de school kunt zien. Naast onze website en schoolgids, kunt u hier belangrijke informatie vinden.