Triangel Schoolgids

Bekijk hier de officiële schoolgids van schooljaar 2021 – 2022. U vindt hier de jaarkalender en informatie over de school.

Triangel App

Wij maken gebruik van de Triangel App. Via onze app blijft u op de hoogte van alle informatie over school en uit de klas. Via dit stappenplan kunt u de app installeren. Voor meer informatie over het stappenplan klikt u links.

Schooltijden

Wanneer is de school open?

Schooltijden

maandag 08.30-14.30
dinsdag 08.30-14.30
woensdag 08.30-12.30
donderdag 08.30-14.30
vrijdag 08.30-14.30

De leerlingen op de Triangel hebben een continue rooster.
Tijdens de pauze hebben wij een actieve overblijf.

Agenda

20 februari
27 februari

Voorjaarsvakantie

Gehele dag
Meer laden

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Hier vindt u het schoolplan 2019-2023.

Procedure PO-VO

Voor een soepele overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs gebruiken wij de volgende BOVO procedure. Voor meer informatie verwijzen wij u naar BOVO Haaglanden.

In februari wordt het rapport en de CITO scores met daarbij behorende grafieken met de ouders en de leerling besproken. Hierbij komen ook de werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaalemotionele ontwikkeling aan bod.

In april wordt de CITO Entreetoets groep 7 afgenomen. Deze toets gebruikt de school om een voorlopig schooladvies mee te geven aan het einde van groep 7. Ouders worden middels een uitslagformulier en brief op de hoogte gebracht van het voorlopig basisschooladvies.

In juni wordt het tweede rapport en de CITO scores met daarbij behorende grafieken met de ouders en de leerling besproken. Tijdens het rapportgesprek wordt tevens de uitslag van de CITO Entreetoets, het voorlopig basisschooladvies meegenomen.

Groep 8

In oktober t/m december worden de CITO toetsen groep 8, Drempelonderzoek en NIO afgenomen.

In januari komt het basisschooladvies tot stand en wordt dit met ouders en de leerling besproken. Hierbij komen wederom de werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaalemotionele ontwikkeling aan bod.

Het basisschooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport (OKR). Met behulp van het OKR wordt het basisschooladvies voor de VO-school onderbouwd. De basisschool heeft de informatieplicht. De ouders hebben het recht op tijdige inzage en het recht hun eigen visie toe te voegen aan het OKR. Het OKR wordt tijdens het adviesgesprek aan ouders meegegeven.

In april wordt in groep 8 bij alle leerlingen de Centrale CITO Eindtoets afgenomen.

Het basisschooladvies is leidend voor toelating op een VO-school. De Centrale CITO Eindtoets is een controletoets waarbij de volgende afspraken gelden:

• De uitslag van de Centrale CITO Eindtoets wordt met het basisschooladvies vergeleken.

• Is de uitslag van Centrale CITO Eindtoets gelijk aan of lager dan het basisschooladvies, dan wordt het eerder gegeven basisschooladvies definitief gemaakt.

• Is de uitslag van Centrale CITO Eindtoets hoger dan het basisschooladvies, dan is de school verplicht om het eerder gegeven basisschooladvies te heroverwegen. Een heroverweging houdt in dat de basisschool het eerder gegeven basisschooladvies opnieuw bekijkt. Hierbij zijn twee besluiten mogelijk:

1. Het basisschooladvies blijft gehandhaafd en wordt definitief gemaakt.

2. Het basisschooladvies wordt herzien en definitief gemaakt. Ouders dienen zelf stappen te

ondernemen richting de VO-school om het herziene basisschooladvies door te geven.

Nb. Het z.s.m. communiceren van een herzien eindadvies aan de VO-school is van belang, t.a.v. de definitieve plaatsing en de brugklasindeling.

Huiswerk protocol

Vanaf groep 5 wordt huiswerk aan de leerlingen meegegeven.

Huiswerk heeft wel degelijk effect/nut als het aan bepaalde voorwaardes voldoet. De bovenbouwleerkrachten hebben samen een plan gemaakt en er wordt elk jaar gekeken naar:

 1. De hoeveelheid opgegeven huiswerk. De jaargroepen geven hetzelfde huiswerk mee.
 2. Differentiatie huiswerk, huiswerk op niveau. Het moet niet te moeilijk zijn voor een leerling.
 3. Voor- en/of nabespreken en huiswerk nakijken. De leerkrachten plannen ruimte in het rooster om dit te realiseren.

Leerlingen kunnen altijd extra werken aan hun leerdoelen van Snappet.

Daarnaast stimuleren wij het gebruik van de websites www.taaloefenen.nl (taal, woordenschat en taal verkennen), www.spellingoefenen.nl (spelling) en www.redactiesommen.nl (rekenen verhaaltjessommen). Wij gebruiken voor taal, de methode Taal Actief, en voor spelling, de methode Spelling op Maat.

Maakwerk: 

 • 1 keer per week maakhuiswerk (automatiseren, rekenen, spelling of taal)

Leerwerk:

 • leren voor de woordenschat toets
 • leren voor de wereldoriëntatie toets Naut, Meander of Brandaan (www.nmb2.nl voor informatiefilmpjes)

Doel:

 • Leerlingen ontwikkelen eigenaarschap over eigen leerproces

Maakwerk: 

 • 1 keer per week maakwerk (rekenen, taal of spelling)

Leerwerk:

 • leren voor de woordenschat toets
 • leren voor de wereldoriëntatie toets Naut, Meander of Brandaan (www.nmb2.nl voor informatiefilmpjes)

Doel:

 • Leerlingen ontwikkelen zelfstandigheid en dragen zorg voor het huiswerk.

Maakwerk: 

 • woensdag: huiswerk voor taal (maakblad)
 • donderdag: huiswerk voor rekenen (via Snappet)

Leerwerk:

 • leren voor de woordenschat toets
 • leren voor de wereldoriëntatie toets Naut, Meander of Brandaan (www.nmb2.nl voor informatiefilmpjes)

Doel: 

 • Leerlingen leren plannen van het huiswerk.

Maakwerk: 

 • dinsdag: huiswerk voor spelling
 • woensdag: huiswerk voor rekenen
 • donderdag: huiswerk voor taal

Leerwerk:

 • leren voor de woordenschat toets
 • leren voor de wereldoriëntatie toets Naut, Meander of Brandaan (www.nmb2.nl voor informatiefilmpjes)

Doel: 

 • Leerlingen klaarstomen voor de hoeveelheid huiswerk op het voortgezet onderwijs.

Gedrags- en pestprotocol

De Triangel heeft een gedragsprotocol geschreven aan de hand van de methodiek De Vreedzame School en uit eerdere ervaringen in de school en uit de wijk. Daarbij hoort ook een pestprotocol. Wij hechten veel waarde aan onze grondwet.

 1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
 2. Elke jongen, elke meid zorgt voor de veiligheid.
 3. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
 4. Rust is fijn, om onszelf te kunnen zijn.

Schoolondersteuningsprofiel SOP 2021-2025

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP 2021-2025 (klik rechts op de knop SPPOH-SOP) of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

SPPOH-SOP 2021-2025

Scholen op de kaart

Via de website www.scholenopdekaart.nl kunt u informatie vinden over alle scholen in Nederland.

Een deel van deze informatie wordt voor alle scholen centraal geregeld, zoals de leerlingaantallen en resultaten. Daarnaast kunnen scholen zelf extra informatie toevoegen om ouders een beter beeld te geven van de school. U kunt tevens verschillende scholen op onderdelen met elkaar vergelijken om zo een goede keuze te kunnen maken.

Wij hebben voor de Triangel alle beschikbare onderdelen ingevuld, zodat u een zo compleet mogelijk beeld van de school kunt zien. Naast onze website en schoolgids, kunt u hier belangrijke informatie vinden.